Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Обща информация

Системата Mago.net  притежава набор от модули, които може да използвате в зависимост от Вашите нужди с цел ефективното управление на бизнеса.

Изборът на управленска система, способна да представи и поддържа развитието на бизнеса, е един от важните фактори при вземането на решение. На всяко едно предприятие е необходим набор от управленски инструменти, които от еднастрана да са лесни за използване, а от друга да осигуряват пълноценен контрол на дейностите. При малките и средни предприятия точното решение в подходящото време е ключът към успеха в дългосрочен план. Модулният принцип, на който е изградена системата Mago.net, позволява на всеки мениджър да реши кои компоненти от системата да използва веднага и кои модули да инсталира в един следващ период от време с цел обхващане на допълнителни дейности в предприятието.

Ниска стойност на разходите за поддръжка

Mago.net  може да намали разходите за поддръжка на софтуера, защото включва нова интелигентна технология за обновяване. Процедурата по обновяване през Internet е напълно автоматична, без да се нарушава работата със системата. Алтернативният начин за обновяване от диск също е бърз и лесен.

Запазване на потребителските настройки при актуализация

При актуализацията на системата всички нейни потребителски настройки, извършени до момента, се запазват
включително отчетите и програмните функции.
Те се управляват отделно и са изцяло интегрирани и съвместими с програмата.

Mago.net  защитава бизнес данните и запазва личните Ви настройки

Mago.net  осигурява ефективна защита на персоналните данни и съдържа интерактивна система за криптиране. Системата е създадена на базата на потребителски профили и тази структура позволява достъп до данни и функции само на упълномощени потребители.

Чрез експортиране на данни към Word и Excel те могат да бъдат обработвани допълнително

MS Office Magic Documents на Mago.net  е модул, който директно взаимодейства със системата, като използва таблици в Word и Excel.
MS Office Magic Documents позволява лесно и прецизно да стартирате комплекс от управленски процеси. Могат да бъдат създавани, индивидуализирани и обменяни документи от типа на: фактури, поръчки, заповеди, писма, ценоразписи, отчети и др. Чрез връзката през Web services с базата данни на Mago.ne, данните могат да бъдат експортирани в Word и Excel формат в режим на динамичен интерфейс.

Mago.net позволява генерирането на отчети през Internet с помощта на инструмента Internet Достъп EasyLook.

Internet Достъп EasyLook е модул, позволяващ създаването на отчети през Internet от отдалечени работни станции, като преносими компютри или PDA.
След авторизацията в системата от офиса или от отдалечено място Вие може лесно и бързо да ползвате данните и функциите на Mago.net  в зависимост от нивото на Вашия достъп и да проверите наличността на материалните запаси, ценоразписите и др.
Отчетът може да бъде отпечатан или експортиран към Word или Excel.

Mago.net  е с многоезичен интерфейс

В системата Mago.net  може да използвате едновременно няколко чужди езика, като всеки потребител може да избира езика, на който желае да работи в своята област на задължения.

Клиенти на Mago.net  има в Италия, Далечният изток, Швейцария, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Словения и Сърбия. И съответно се поддържат като езици: английски, италиански, немски, китайски (традиционен и опростен), гръцки, унгарски, полски, румънски, словенски и сръбски. А от 2007г. системата заработи и на български. Програмният продукт разполага със система за оторизация на достъпа, което е предпоставка за по-добрата сигурност на данните, а също така за ниво на достъп на отделните потребители. Актуализацията се осъществява, чрез отделен софтуер следящ автоматично за наличието на нови версии на продукта. Mago.net  е ERP система напълно интегрирана за ежедневните Ви задачи. Системата е с интегрирани модули и 100% Web ориентирана и отворена към новите Windows операционни системи.

Mago.net  e съвременна ERP система, предназначена за малки и средни предприятия. В съвременния свят в условията на постоянна конкуренция Mago.net  е най-подходящият избор за Вашия бизнес.

© Copyright Microinvest, 2018